สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสังกัด

หน่วยงาน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 146 335 57 5 916 52 451 778 262 4682 75 1081 15209 37 1556 61 718 612
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 56 129 12 10 18 620 54 124 178 93 128 1035 49 3900 1093 685 123 964 755
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 135 189 39 20 25 810 22 227 147 100 345 121 326 138 3 928 12 618 532
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 72 114 12 107 36 1919 138 775 585 521 823 201 119 1218 9 369 70 304 835