สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสังกัด

หน่วยงาน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 37 144 325 57 5 924 53 451 767 262 4728 76 1133 15388 40 1577 63 727 800
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 57 129 12 10 18 620 52 124 178 92 129 1033 49 3909 1086 695 123 974 1074
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 149 192 39 21 27 858 26 247 158 109 370 127 336 154 3 940 12 644 653
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 87 130 13 170 40 2367 221 1079 718 610 1108 227 189 1432 11 407 110 436 3505