สรุปสถิติจำนวนนักเรียนที่ไม่สามารถติดตามได้ จำแนกสาเหตุรายสังกัด

หน่วยงาน การคมนาคมไม่สะดวก สุขภาพอนามัย ความพิการ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆ ความจำเป็นทางครอบครัว การประพฤติ ปฏิบัติขัดกับระเบียบของสถานศึกษา สภาพของครอบครัว ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ไม่พอเพียง ปัญหาการปรับสภาพตัวเองในสังคม จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น ไปเรียนต่อต่างประเทศ เรียนในสังกัดเดิม เสียชีวิต ย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่ระบุ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 1 5 3 0 53 2 23 20 8 131 2 64 127 7 9 13 333 53
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 529
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 59 12 0 14 18 209 21 116 51 42 105 25 91 31 5 31 31 3331 674
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 32 22 1 111 12 545 159 247 141 131 244 69 65 158 4 26 73 405 2913