สรุปภาพรวมการรายงานข้อมูลโครงการ พาน้องกลับมาเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกสถานะการติดตาม

67,132

ทั้งหมด

เพิ่มเติม

26,792

กลับเข้าเรียนในระบบแล้ว

55,846

ติดตามพบตัว

เพิ่มเติม

8,117

ติดตามแล้วไม่พบตัว

เพิ่มเติม

3,169

กำลังติดตาม

จำนวนนักเรียนจำแนกสังกัด
จำนวนนักเรียนที่กำลังติดตามจำแนกสังกัด
จำนวนนักเรียนที่ติดตามพบตัวจำแนกสังกัด
จำนวนนักเรียนที่ติดตามไม่พบตัวจำแนกสังกัด
หากท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถแจ้งได้ที่ Line OpenChat